Khóa Bồi dưỡng "Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21" dành cho CCVC cấp phòng làm công tác HNQT của các...

Khóa Bồi dưỡng "Việt Nam và các vấn đề toàn cầu Thế kỷ 21" dành cho CCVC cấp phòng làm công tác HNQT của các Bộ, ngành diễn ra từ ngày 29-31/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

Khóa Bồi dưỡng "Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính" dành cho CCVC các bộ, ngành

Khóa Bồi dưỡng về Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính dành cho CCVC các bộ, ngành diễn ra từ 15-17/3/2017 tại Học viện Ngoại giao. Khóa học nằm trong khuôn khổ Đề án Chính phủ "Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cho công chức viên chức làm công...

Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017

Khóa Bồi dưỡng dành cho Phu nhân, Phu quân Trưởng Cơ quan đại diện mới được bổ nhiệm năm 2017 diễn ra từ ngày 09-12/5/2017 tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao
Website liên kết