12:00:00   26/02/2018
Dự kiến tháng 3/2018, Trung tâm FOSET - Học viện Ngoại giao tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho CCVC Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các địa phương như sau:


STT
TÊN KHÓA HỌC  LOẠI HÌNH LỚP  ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ  THỜI GIAN TỔ CHỨC DỰ KIẾN  ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC DỰ KIẾN
1 Bồi dưỡng Nghiệp vụ đối ngoại (Dành cho cụm thi đua số 2)  NVĐP  CCVC   Thái Nguyên
2 Lớp Lễ tân và Giao tiếp đối ngoại  DV CCVC Kho bạc Nhà nước dự kiến 09/3 Hòa Bình
3 Lớp bồi dưỡng cho các đ/c Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Vụ trưởng, Vụ phó Bộ NG cuối tháng 3  
4 Khóa Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng Viết và phương pháp nghiên cứu CCVC trẻ của Bộ NG    
5 Đối ngoại đa phương trong giai đoạn HNQT sâu rộng Đề án HNQT Vụ trưởng- Bộ ngành 14 - 16/3/2018 HVNG
6 Tình hình QHQT đương đại và Quan hệ của Việt Nam với các đối tác chính CCVC - Bộ, ngành 28 - 30/3/2018 HVNG
7 Hoạt động đối ngoại bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển đảo  Cấp phòng - Địa phương  28 - 30/3/2018 Phú Quốc
8 Kiến thức và kỹ năng đối ngoại tổng hợp cho các đồng chí Giám đốc Sở  Giám đốc Sở - Địa phương 19 - 23/3/2018 Hà Nội
9 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh A  Bộ Ngoại giao CCVC Bộ Ngoại giao    Học viện Ngoại giao 
10 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh B 
11 Lớp Bồi dưỡng tiếng Anh C 
12 Tọa đàm về các vấn đề quốc tế nổi bật   Phòng GB Bộ
13 Bồi dưỡng Nghiệp vụ Lãnh sự  CCVC đi công tác nhiệm kỳ  30 buổi Học viện Ngoại giao
14 Bồi dưỡng Nghiệp vụ kế toán  45 buổi Học viện Ngoại giao
Website liên kết